PROJECTES PROTECTORS DE PISCINA

Cobertors de piscina amb la màxima protecció per l'aigua i seguretat per les persones

Els protectors de piscina que instal·lem, apart de garantir el tancament hermètic per protegir l´aigua de la llum i de la brossa, també ofereixen  protecció de seguretat per evitar la caiguda d´objectes o persones al seu interior.

La lona es tensa de tal manera que si un infant i accedís, i podria caminar per sobre sense problema. (Tot i que el seu us, no està pensat per això) 

El sistema de reforç perimetral que donem a la lona, amb les gomes tensores (cada 30 cms aprox) i els anclatges de seguretat, li donen la màxima tensió al teixit un cop instal·lat.

El muntatge i desmuntatge un cop posats els tacs es pot fer de manera senzilla i els tacs d´expansió que es posen per la seva fixació amb les gomes tensores, un cop tretes aquestes es rosquen fins que queden totalment plans a terra, evitant d´aquesta manera que sobresurtin i provoquin danys durant l´us de la piscina.